SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU (Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ) - Kancelaria notarialna

Idź do spisu treści

Menu główne:

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU (Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ)

1/ numer księgi wieczystej lub odpis zwykły z księgi wieczystej,
2/ dane osobowe stron umowy (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania, a jeśli zbycie lub nabycie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej również NIP),
3/ w przypadku osób prawnych - numer KRS, REGON, NIP, względnie wypis z innego rejestru, a także zgoda odpowiedniego organu na zbycie lub nabycie nieruchomości jeśli jest wymagana,
4/ wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży + informacja dotycząca podatku VAT, czy czynność podatkowi podlega czy jest zwolniona) warunki i data wydania  lokalu,
5/ nr konta bankowego sprzedającego,
6/ umowa kredytu jeśli zapłata następuje z kredytu
.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego