SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI/ NIERUCHOMOCI ZABUDOWNEJ - Kancelaria notarialna

Idź do spisu treści

Menu główne:

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI/ NIERUCHOMOCI ZABUDOWNEJ

1/ numer księgi wieczystej lub odpis zwykły z księgi wieczystej,
2/ wypis z rejestru gruntów jeśli przedmiotem umowy jest cała nieruchomość, natomiast jeśli przedmiotem umowy jest jedna z działek i następuje jej odłączenie do nowej księgi wieczystej oprócz wypisu z rejestru gruntów również wyrys z mapy ewidencyjnej dla odłączanej działki,
3/ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
4/ w przypadku, gdy podział nieruchomości na działki nie jest ujawniony w księdze wieczystej, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
5/ dane osobowe stron umowy (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania, a jeśli zbycie lub nabycie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej również NIP),
6/ w przypadku osób prawnych - numer KRS, REGON, NIP, względnie wypis z innego rejestru, a także zgoda odpowiedniego organu na zbycie lub nabycie nieruchomości jeśli jest wymagana,
7/ wartość rynkowa działki/nieruchomości (cena sprzedaży + informacja dotycząca podatku VAT, czy czynność podatkowi podlega czy jest zwolniona) warunki i data wydania działki/nieruchomości,
8/ nr konta bankowego sprzedającego,
9/ umowa kredytu jeśli zapłata następuje z kredytu,
10/ opis nieruchomości, zabudowań.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego