SPRZEDAŻ/DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU - Kancelaria notarialna

Idź do spisu treści

Menu główne:

SPRZEDAŻ/DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

1/ w przypadku gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa została założona księga wieczysta – numer księgi,
2/ w przypadku gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa nie jest prowadzona księga wieczysta - zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie oraz podstawa nabycia,
3/ w przypadku gdy w wyniku dokonanej transakcji ma nastąpić założenie księgi wieczystej - zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potrzebne do założenia księgi wieczystej oraz podstawa nabycia,
4/ dane osobowe stron umowy (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania, a jeśli zbycie lub nabycie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej również NIP),
5/ w przypadku osób prawnych - numer KRS , REGON, NIP, względnie wypis z innego rejestru,
6/ wartość rynkowa (cena sprzedaży + informacja dotycząca podatku VAT, czy czynność podatkowi podlega czy jest zwolniona) warunki i data wydania lokalu,
7/ nr konta bankowego sprzedającego,
8/ umowa kredytu jeśli zapłata następuje z kredytu.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego