Umowy darowizny — Sosnowiec

Zajmujemy się przeprowadzaniem czynności związanych z umowami darowizny w Sosnowcu. Przepisy kodeksu cywilnego wskazują na to, że darowizna jest zobowiązaniem darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku i powinna być zawierana w formie aktów notarialnych. Jeśli nie zostanie ona zachowana, nie oznacza to nieważności umowy, ponieważ ta stanie się ważna z chwilą wydania rzeczy.

Warto jednak zachować formę aktu notarialnego, aby uchronić obdarowaną osobę przed skutkami niewydania rzeczy przez darczyńcę. Dokument sporządzony u notariusza stanowi bowiem podstawę ewentualnych roszczeń w postępowaniu sądowym.

Darowizna u notariusza — kiedy jest obowiązkowa?

Istnieją przypadki, w których zawarcie umowy dotyczącej darowizny u notariusza jest obowiązkowe pod rygorem nieważności — to oznacza, że jeśli forma notarialna nie zostanie zachowana, umowa będzie nieważna bez względu na to, czy rzecz została wydana.

Tego rodzaju obostrzenie dotyczy m.in.:

  • umów darowizny dotyczących nieruchomości,
  • umowy dotyczącej darowania przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą nieruchomości,
  • umowy dotyczącej użytkowania wieczystego.

Środki finansowe, dzieła sztuki czy pamiątki rodzinne mogą być darowane bez zachowania formy aktu notarialnego.

Odwołanie darowizny

Przeprowadzamy również czynności związane z odwołaniem darowizny. Należy pamiętać, że aby odzyskać darowane dobra, musi zaistnieć co najmniej jeden z poniższych czynników:

  • obdarowany dopuści się rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy, naruszając normy społeczne i obyczajowe,
  • sytuacja darczyńcy ulegnie pogorszeniu w wyniku przekazania darowizny, a skutki tego będą widoczne we własnym utrzymaniu darczyńcy i realizowaniu przez niego obowiązku alimentacyjnego.

Odwołanie darowizny sporządza się w pisemnej formie. Należy je przekazać obdarowanemu wraz ze stosownym uzasadnieniem i żądaniem wydania rzeczy będącej przedmiotem umowy darowizny.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego