Czynności notarialne — Sosnowiec

Zajmujemy się wykonywaniem czynności notarialnych w Sosnowcu. Bezpłatnie udzielamy informacji związanych z czynnościami, które klienci chcą przeprowadzić w kancelarii. Aby umówić wizytę, należy skorzystać z kontaktu mailowego, telefonicznego lub zrobić to osobiście w biurze.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony: są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialnie dokonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Zachowania formy aktu notarialnego bezwzględnie wymaga każda czynność dotycząca przeniesienia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu np. umowa sprzedaży, darowizny, umowa ustanowienia służebności, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych do zawiązania większości spółek (spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej) wymagane jest również podpisanie umowy (statutu) w formie aktu notarialnego. Dodatkowo w obrocie nieruchomościami coraz częściej strony decydują się na zawieranie umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego.

Dobrowolne nadanie czynności formy notarialnej

Zawieranie umów w formie notarialnej przynosi wiele korzyści, nawet gdy regulacje prawne nie wymagają zachowania takiej formy. Zadaniem notariusza jest sporządzenie lub przeanalizowanie dokumentu celem potwierdzenia faktu, że zawarte w nim klauzule są zgodne z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie, wynika z nich faktyczna wola stron. Merytoryczny nadzór nad zgodność umowy z prawem pozwala zabezpieczyć Klientów w przyszłości przed ewentualnymi roszczeniami np. w związku ze sporządzeniem ostatniej woli.

Dodatkowo dokumenty sporządzane u notariusza są przez niego archiwizowane, więc nawet jeśli dojdzie do ich zniszczenia lub zagubienia, będzie możliwy ich odczyt. W ramach czynności notarialnych można zawrzeć w umowie klauzulę, która umożliwi wszczęcie postępowania egzekucyjnego bez uprzedniego kierowania sprawy do sądu. To przyspieszy procedurę egzekucyjną i pozwoli szybciej odzyskać utracone środki.

Zakres czynności notarialnych

Notariusz Joanna Heliosz wykonuje czynności notarialne, do których jest uprawniona zgodnie z ustawą Prawo o notariacie. Wraz ze współpracownikami zajmuje się:

  • sporządzaniem aktów w formie notarialnej — w tym m.in. umów sprzedaży i darowizny, umowy zamiany, umów deweloperskich, przedwstępnych i warunkowych, umów związanych z działem spadku i zniesieniem współwłasności, umowami majątkowymi małżeńskimi;
  • przygotowaniem aktów, których celem jest poświadczenie dziedziczenia;
  • sporządzaniem poświadczeń — własnoręczności podpisu, zgodności odpisu wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
  • doręczaniem oświadczeń;
  • spisywaniem protokołów — w tym w szczególności chodzi o protokoły dziedziczenia, protokoły ze Zgromadzenia Wspólników Spółki, protokoły z Walnego Zgromadzenia Spółki, protokoły z Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych, protokoły niedojścia czynności do skutku;
  • sporządzeniem protestów weksli i czeków;
  • przyjmowaniem na przechowanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
  • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

 

Na żądanie stron sporządza również projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, a także inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności są pobierane opłaty notarialne, których wysokość wynika z rozporządzenia określającego maksymalne stawki taksy notarialnej.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego