CZYNNOSCI NOTARIALNE - Kancelaria notarialna

Idź do spisu treści

Menu główne:

CZYNNOSCI NOTARIALNE

Wszelkie informacje niezbędne do dokonania w przyszłości przez klientów czynności notarialnych udzielane przez notariusza nieodpłatnie. Celem umówienia się na informację prosimy o kontakt z Kancelarią: mailowo, telefonicznie bądź osobiście.
Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony: są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialnie dokonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Zachowania formy aktu notarialnego bezwzględnie wymaga każda czynność dotycząca przeniesienia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa ustanowienia służebności, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych do zawiązania większości spółek (spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej) wymagane jest również podpisanie umowy (statutu) w formie aktu notarialnego.
Dodatkowo w obrocie nieruchomościami coraz częściej strony decydują się na zawieranie umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego.
Notariusz Joanna Heliosz realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, które leżą w zakresie kompetencji notariuszy zgodnie z ustawą Prawo o notariacie:

I. sporządza akty notarialne, w tym w szczególności:
- umowy sprzedaży i darowizny,
- umowy zamiany,
- umowy deweloperskie
- umowy przedwstępne,
- umowy warunkowe,
- umowy przeniesienia własności,
- umowy działu spadku,
- umowy zniesienia współwłasności,
- umowy podziału majątku wspólnego,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
- oświadczenia o ustanowieniu służebności,
- oświadczenia o objęciu udziałów i przystąpieniu do spółki,
- umowy spółek,
- testamenty,
- pełnomocnictwa,

II.
sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
III.
sporządza poświadczenia:
- własnoręczności podpisu
- zgodności odpisu wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
- daty okazania dokumentu,
- pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

IV. doręcza oświadczenia
V.
spisuje protokoły, w tym w szczególności:
- protokoły dziedziczenia,
 - protokoły ze Zgromadzenia Wspólników Spółki,
 - protokoły z Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - protokoły z Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
 - protokoły niedojścia czynności do skutku,
VI.  sporządza protesty weksli i czeków,
VII. przyjmuje na przechowanie
dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
VIII. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
IX. sporządza, na żądanie strony, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
X. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego