Idź do spisu treści

Menu główne:

Czynności notarialnie

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę prawną. Czynności notarialnie dokonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Do podstawowych czynności należą te sporządzane w formie aktu notarialnego: umowy, testamenty, oświadczenia itp.

Wszelkie informacje niezbędne do dokonania w przyszłości przez klientów czynności notarialnych udzielane są przez notariusza nieodpłatnie. Tą drogą można dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia czynności i poznać wysokość opłat notarialnych. Celem umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z Kancelarią: mailowo, telefonicznie bądź osobiście.

Akty notarialne

Zachowania formy aktu notarialnego bezwzględnie wymaga każda czynność dotycząca przeniesienia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a zatem umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa ustanowienia służebności, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych do zawiązania większości spółek (spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej) wymagane jest również sporządzanie aktów notarialnych w formie umowy (statutu).

Dodatkowo w obrocie nieruchomościami coraz częściej strony decydują się na zawieranie umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego.

Sporządzanie testamentów również wiąże się z przygotowaniem aktu notarialnego. Testament notarialny jest najtrudniejszy do podważenia, dlatego zaleca się właśnie taką formę jego sporządzenia, by ułatwić późniejsze sprawy spadkowe i uniknąć wątpliwości związanych z dziedziczeniem po zmarłym. Dodatkowo notariusz może zająć się przechowaniem dokumentu.

Zakres usług notarialnych – sporządzanie aktów notarialnych i nie tylko

Notariusz Joanna Heliosz realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, które leżą w zakresie kompetencji notariuszy zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie.

I. sporządza akty notarialne, w tym w szczególności:
- umowy sprzedaży i darowizny,
- umowy zamiany,
- umowy deweloperskie
- umowy przedwstępne,
- umowy warunkowe,
- umowy przeniesienia własności,
- umowy działu spadku,
- umowy zniesienia współwłasności,
- umowy podziału majątku wspólnego,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
- oświadczenia o ustanowieniu służebności,
- oświadczenia o objęciu udziałów i przystąpieniu do spółki,
- umowy spółek,
- testamenty,
- pełnomocnictwa,

II.
sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
III.
sporządza poświadczenia:
- własnoręczności podpisu
- zgodności odpisu wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
- daty okazania dokumentu,
- pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

IV. doręcza oświadczenia
V.
spisuje protokoły, w tym w szczególności:
- protokoły dziedziczenia,
- protokoły ze Zgromadzenia Wspólników Spółki,
- protokoły z Walnego Zgromadzenia Spółki,
- protokoły z Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
- protokoły niedojścia czynności do skutku,
VI.  sporządza protesty weksli i czeków,
VII. przyjmuje na przechowanie
dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
VIII. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
IX. sporządza, na żądanie strony, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
X. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego